Skip to main content

Hur kan vi uppnå miljömålet om god inomhusmiljö?

Idag belystes frågan om och hur vi kan uppnå miljömålet om inomhusmiljön ( ingår i god bebyggd miljö) vid ett seminarium i Almedalen. I dagsläget har Boverket konstaterat att målet blir svårt att nå till 2020. Några orsaker är att det behövs många åtgärder av många olika aktörer, få beslut är fattade, det finns många komplicerade intressekonflikter och ansvars- och kostnadsfördelningen är oklar….

En stor kartläggning (BETSI) visar att det finns fukt- och mögelskador i  751 000 byggnader (36% av byggnaderna).  Ungefär en tredjedel av dessa skador leder till en sämre inomhusmiljö. För skolor och förskolor är andelen fuktskadade byggnader 80%.  Det kan jämföras med den precisering av miljömålet god bebyggd miljö som föreslår att <5% av byggnadsbeståndet bör ha fuktskador som påverkar inomhusklimatet.

Ca 60% av byggnaderna i landet hade en OVK utan anmärkning 2009. Det kan jämföras med förslaget till precisering där alla byggnader som omfattas av OVK bör ha en godkänd kontroll år 2015.

Marie-Louise Luther, ombudsman Astma- och Allergiförbundet
Marie-Louise Luther, ombudsman Astma- och Allergiförbundet
Britta Permats, VD Svensk Ventilation
Britta Permats, VD Svensk Ventilation

Vid seminariet medverkade förutom Marie-Louise Luther från Astma- och Allergiförbundet och Britta Permats från Svensk Ventilation, Maria Wetterstrand, fristående grön samhällsdebattör och skribent, Sara Karlsson, riksdagsledamot (S) i Miljö- och jordbruksutskottet Ola Johansson, riksdagsledamot (C), bostadspolitisk talesman, Anti Avsan, riksdagsledamot (M) , bostadspolitisk talesman.

Maria Wetterstrand betonade vikten av att de lagar som finns måste följas, bl a är det helt oacceptabelt att 40% av skolorna saknar godkänt i den obligatoriska ventialtionskontrollen.  Det är medslående att konstatera att 14 av de 16 miljömålen inte kommer att uppnås till 2020. Politiskt måste mer än så göras om vi ska uppnå miljömålet god inomhusmiljö menade Maria. En möjlighet hade varit att skriva in i energideklarationerna att den obligatoriska ventilationskontrollen måste vara genomförd och godkänd, något som det inte är krav på idag. Man borde också skärpa etappmålen stället för att försämra. Ett exempel på det hade varit att behålla kravet på att alla lokaler skulle ha en bra inomhusluft istället för att som nu reducera etappmålet till att omfatta att alla lokaler som omfattas av OVK ska ha godkänt år 2015. Maria nämnde att hon är för införande av skol-ROT, men mer av trivselskäl än av innemiljöorsaker. De som inte uppfyller lagkrav bör inte premieras med investeringsstöd.

Maria Wetterstrand, fristående debattör (Mp)
Maria Wetterstrand, fristående debattör (Mp)

Sara Karlsson (S) lyfte upp problemet att miljömålssystemet gjorts om och att mycket resurser gått åt till detta istället för att ta fram styrmedel och åtgärder för att uppnå målen. Minskade resurser finns idag också till uppföljning jämfört med tidigare. Starkare styrmedel och åtgärder behövs. Hon nämnde också att ansvaret för att uppnå miljömålen inte ska läggas bara på myndigheter utan att det finns ett politiskt ansvar. Att införa s k skol-ROT kan vara ett sätt att ge mer lika förutsättningar i kommunerna att skapa en bra inomhusmiljö i skolorna.

Sara Karlsson (S)
Sara Karlsson (S)

Anti Avsan (M) tog upp att fokus bör vara på vad vi kan göra för att uppnå miljömålen – inte tvärtom. Ansvaret för att uppnå dem ligger på många olika aktörer. Lagar och regler måste följas – redan antagna lagar (som t ex OVK) är inte något som man politiskt ska besluta om igen t ex i miljömålen. Mycket kan lösas med ökad kunskap och förståelse för innemiljöfrågorna, bl a ökad yrkesstolthet i byggbranschen. Vi bör inte lägga kraft på att göra om miljömålssystemet utan hitta sätt att uppnå målen.

Ola Johansson (C) höll med om att redan beslutade lagar och regler på innemiljöområdet måste följas och att man inte ska besluta om sådant i miljömålen igen. Olikheter i kommunernas förutsättningar att avhjälpa t ex problem med inomhusmiljön i skolor bör kunna lösas t ex via det kommunala skatteutjämningsysstemet.

Ola Johansson (C) och Anti Avsan (M)
Ola Johansson (C) och Anti Avsan (M)

Astma- och Allergiförbundet och Svensk Ventilation föreslår att följande åtgärder (styrmedel) införs för att uppnå miljömålet om god inomhusmiljö:

•Ökade anslag till forskning till forskning om inomhusmiljö
•Tydligare och höjda krav på inomhusklimatet  (bl a när det gäller avstängd ventilation nattetid , behov av ökat luftflöde, ökade krav på att konstruktioner ska testas innan de får komma ut på marknaden)
•Inför ett investeringsstöd för skolornas inomhusmiljö ( ”Skol-ROT”)
•Förbättrade resurser för tillsyn av inomhusmiljön (även utbildning för tillsynspersonal)
Med rätt åtgärder och styrmedel och politisk vilja tror vi att det går att uppnå miljömålet om god inomhusmiljö till 2020!

 

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Marie-Louise Luther

Ombudsman för inomhusmiljö
marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *