30 januari, 15  •  Serie:

Behåll alla ordningsreglerna i allergihuset!

Astma- och Allergiförbundet har på sistone blivit kontaktade av oroliga hyresgäster från allergihuset i Uppsala. Huset ägs av Uppsalahem och är det enda i sitt slag i hela Uppsala län. Det byggdes i mitten av 1990-talet delvis med statliga medel för att passa personer med så svåra allergier att de inte kan bo i vanliga hyreslägenheter. Det byggdes med speciella byggtekniska lösningar, materialval och  uppfördes med särskilda arbetsmetoder i byggprocessen. I kontraktet finns ett förbud mot rökning och pälsdjur.  Anvisningar skrevs sedan in i bilaga till hyreskontrakten för att ytterligare begränsa införsel av allergiframkallande ämnen i huset. Ett beslut i Uppsalahems styrelse i december om att kontraktsbilagan för allergihuset ska tas bort innebär att det nu ska bli tillåtet att grilla, ha burfåglar, parfym, använda starka städkemikalier, välja material med kemiska emissioner  mm.  Detta kommer bli förödande och skapa stora problem för de boende och vi hoppas därförpå att styrelsen i Uppsalahem ändrar sitt beslut!

Allergihus

Sverige har undertecknat en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 9 om tillgänglighet står att konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att fullt ut delta på alla livets områden. Bl a ska åtgärder vidtas för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till exempelvis den fysiska miljön. Dessa åtgärder som ska innefatta identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet ska bl a gälla bostäder.  

Men istället för att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet i allergihuset har alltså Uppsalahem beslutat skapa hinder för personer med besvärlig astma, allergi och överkänslighet  som är att räkna som en dold funktionsnedsättning.Vi undrar om man skulle behandla personer med en synlig funktionsnedsättning på samma sätt? Ja du som sitter i rullstol får stanna kvar här ute för vi har bestämt att ta bort rampen till trappan som gör att du skulle kunnat komma in…? Kanske är attityden lika illa oavsett synlig eller osynlig funktionsnedsättning? Uppsalahem har ca 15000 lägenheter i sitt bestånd varav 17 i allergihuset är speciellt anpassade för personer med besvärlig astma och allergi. Var finns logiken i att ta bort de ordningsregler som gjort att nuvarande hyresgäster valt att flytta till allergihuset för att kunna må bra och känna sig trygga?

I allergihuset Sundbo  i Göteborg var frågan om att ta bort ordningsregler för de boende aktuell för några år sedan. Även där var allergihuset uppfört på 1990-talet med delvis statliga medel och speciellt anpassat för personer med svår allergi. Allergihuset var det enda i sitt slag i hela Västra Götaland. Frågan togs upp  i Hyresnämnden och hyresgästerna som ville behålla ordningsreglerna fick rätt. Uppsalahem bryter uppenbarligen mot FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning och borde ta till sig hur det gick i Hyresnämnden i fallet med allergihuset i Göteborg.

Det är dags för Uppsalahem att ta ansvar – ompröva beslutet och behåll alla ordningsreglerna i allergihuset i Uppsala!

Inslag i media;
Uppsala Nya tidning – Hemmet ingen fristad för allergiker
U
ppsala Nya Tidning – Uppsalahem sviker löften till allergiker
H
em & Hyra – Allergiska hyresgäster vill ha parfymförbud

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer