4 oktober, 13  •  Serie:

Samordnad kunskap och utbildning behövs om innemiljö!

Visste du att fyra av tio skolor har fuktskador och att lika stor andel underkänns i den obligatoriska ventilationskontrollen? 700 fall årligen av astma hos fyraåringar kan knytas till fuktproblem i bostaden. Ansvariga politiker måste inse allvaret och initiera ett förebyggande arbete, skriver företrädare för forskningen, byggbranschen, intresseorganisationer och specialistföreningar i en debattartikel i tidningen Dagens samhälle.

Vi som står bakom debattartikeln (bl a Astma- och Allergiförbundet) föreslår att regeringen inrättar en nationell paraplyorganisation – ett kompetenscentrum – som arbetar proaktivt för en god inomhusmiljö med människans hälsa i fokus. Ett sådant centrum bör bland annat:

  • Samordna kunskap om inomhusmiljö som idag är spridd bland olika aktörer
  • Sprida information och utbilda nyckelpersoner inom yrkesgrupper som har kontakt med drabbade av innemiljöproblem
  • Initiera ny forskning

När miljonprogrammets bostäder och landets skolor ska renoveras har vi chansen att göra rätt för att undvika liknande problem i framtiden. Missar vi tillfället att göra rätt nu, dröjer det förmodligen flera årtionden innan nästa större renovering av byggnadsbeståndet äger rum.

Riksdagen har i de nationella miljökvalitetsmålen slagit fast att Sverige år 2020 ska ha byggnader med egenskaper som inte påverkar människors hälsa negativt. Boverket, som är ansvarig myndighet, bedömer dock att detta är orealistiskt: ”Med den omfattning de inomhusmiljörelaterade hälsoproblemen har i dag kommer målet inte att nås inom utsatt tid.

Ansvariga politiker har ingen tid att förlora! För att bli trovärdig när det gäller information och utbildning bör en rikstäckande paraplyorganisation finansieras av offentliga medel och ha tydlig anknytning till universitet och andra kunskapscentra. Ur hälsosynpunkt är inomhusluften en av de enskilt största miljöfrågorna.

Läs gärna debattartikeln i sin helhet och gå in och rösta och kommentera på webben här.

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer