10 november, 14  •  Serie:

Satsa på barnen och upprustning av skolornas inomhusmiljö

Regeringen föreslog nyligen att i statsbudgeten 2015-18 avsätta 1 miljard till upprustning av skolornas arbetsmiljö och energieffektivisering, se beslut här.  Satsningen ingår som ett förslag i den kommande budgetpropositionen som riksdagen ska besluta om i december. I en undersökning som Astma- och Allergiförbundet gjorde bland riksdagskandidater inför valet var 6 av 10 kandidater positiva till att införa ett statligt stöd för upprustning av skolornas inomhusmiljö. Skolbarn

Flera rapporter från myndigheter och media har visat på stora  brister i skolornas inomhusmiljö. Socialstyrelsens rapport Allergi i förskola och skola 2013 visade att andelen barn med läkardiagnosticerad astma har ökat med 50% på åtta år (från 6% 2003 till 9% 2011). I en tidigare  undersökning som Boverket och Energimyndigheten lät göra av skol- och förskolebyggnader hade bara 40% av byggnaderna godkänd ventilationskontroll och 40% av byggnaderna hade fuktskador som riskerade påverka inomhusmiljön. Att ventilations-kontrollen fortfarande inte fungerar i skolorna bekräftades av branschorganisationen Svensk ventilation som i höst presenterade en rapport .  I endast fyra av tio kommuner har en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförts på samtliga grund- och gymnasieskolor de senaste tre åren. Detta trots att lagstiftningen kräver att OVK måste genomföras inom den tidsramen. Var femte kommun saknar rutiner för att följa upp OVK-protokoll och anmärkningar.

Granskning i media av TV 4 hösten 2013 visade på undermålig städning i skolor och att varannan kommun slarvade med OVK för skolor. Drygt 40% av anmälningarna till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagen 2010-13 gällde fukt, mögel och dålig ventilation. Arbetsmiljöverket prioriterar skolornas arbetsmiljö i en nationell tillsynsinsats som ska pågå 2013-16 och Folkhälsomyndigheten samordnar en nationell tillsynsinsats om skolornas inomhusmiljö 2014-15 som de flesta kommuner anslutit sig till.

Men det räcker tyvärr  inte enbart med ökad tillsyn av lagstiftning som reglerar skolornas inomhusmiljö när det saknas resurser. Det behövs även ekonomiska styrmedel för att få något att hända i kommunerna. Ett statligt investeringsstöd för upprustning av inomhusmiljön skolor, förskolor och fritidshem infördes 1995-96 och medförde då att många kommuner prioriterade upprustningen av inomhusmiljön för barnen. Astma- och Allergiförbundet har drivit frågan om att återinföra ett statligt stöd för upprustning av skolornas inomhusmiljö inför valet och Miljöpartiet har prioriterat frågan och aktualiserat den sedan sommaren 2013. Nu hoppas vi att våra riksdagspolitiker prioriterar barnen och satsar på skolornas inomhusmiljö då budgetpropositionen kommer upp för beslut i december!

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer