20 december, 12  •  Serie:

Stopp för enstegstätade fasader prioriteras inte

Boverket har beslutat skjuta en ändring av byggreglerna som rör förbud mot enstegstätade fasader på framtiden. Ändringen i byggreglerna skulle egentligen trätt i kraft 1 juli 2013. Motiveringen är att Boverket har fått ett regeringsuppdrag om enklare byggregler för att bygga bl a studentbostäder som prioriteras före förbudet mot enstegstätade fasader  och andra ändringar i byggreglerna som rör hygien, hälsa och miljö.  Se artikel på webben i Ny Teknik.

Astma- och Allergiförbundet har skrivit till Boverket för att få svar på när förbundet mot enstegstätade fasader kan väntas träda i kraft men har ännu inte fått något besked. Byggreglerna är idag s k funktionskrav som inte anger precisa krav när det gäller byggande (exempelvis vilka konstruktionslösningar som är tillåtna och inte). Det finns krav i byggreglerna när det gäller säkring av fukt i vid byggnation, men uppenbarligen finns det otydligheter i reglerna eftersom enstegstätade fasader fortfarande används på vissa håll! Boverket gick 2009 ut med ett informationsblad om enstegstätade fasader där man avrådde från konstruktionen men flera byggföretag fortsatte ändå använda sig av den riskfyllda fasadkonstruktionen eftersom det inte var  tydligt att det var förbjudet. Boverket har hänvisat till att varje byggnadsnämnd kan ställa krav på byggföretag att inte använda konstruktionen, men efter att ha hört en rapport hur resurser och kompetens ser ut på byggnadsnämnderna i många kommuner är detta inte ett  realistiskt och fungerande alternativ. Enligt expertis på Boverket har det så vitt man känner till förekommit i ett enda fall (i Lunds kommun) att en byggnadsnämnd ställt krav på att enstegstätade fasader inte får användas i ett bygge och det var efter att en kvalitetansvarig hoppat av sitt uppdrag….

I den konsekvensanalys som Boverket gjorde till ändringsförslaget av byggreglerna som remitterades under hösten 2012 stod bl a följande:
Motiv:
Det har visat sig att väggkonstruktioner som i projekteringen bedömts vara regntäta inte är det i verkligheten och att utifrån kommande fukt har orsakat skada i ytterväggens dolda delar. Det finns därför ett behov av att förtydliga det generella funktionskravet i avsnitt 6:53 med ett riktat funktionskrav på ytterväggar. I det allmänna rådet anges som exempel de konstruktioner där det krävs ett kapillärbrytande och dränerande skikt mellan fasadskiktet och väggens vindskydd för att undvika fuktskada från fukt utifrån.
Konsekvens:
För putsade regelväggar så innebär det allmänna rådet att de uppfyller föreskriften om de utformas med kapillärbrytande och dränerande skikt, t ex med tvåstegstätning…. Utöver hälsovinsterna ( t ex astma, allergi, irritation i ögon, näsa, hals och hud samt infektionskänslighet) innebär förslaget till ändringen samhälleliga besparingar på grund av ett minskat behov av att åtgärda fuktskador i fasader. Denna besparing är betydande och har beräknats till ca 320 miljoner kr/år – att jämföra med kostnaden för ändrad föreskrift och rådstext som beräknas till knappt 40 miljoner kr/år. Nyttan är således större än kostnaden. Nyttan av den föreslagna föreskriften med allmännt råd är förutom undvikta åtgärdskostnader, färre fuktskadade fasader vilket innebär bättre inomhusmiljö i våra bostäder. Bättre inomhusmiljö innebär mindre ohälsa (se ovan) och denna intäkt värderas inte i konsekvensbeskrivningen men kan antas vara betydande.

Så nu undrar vi när regeländringen ska träda i kraft. För det kan väl inte vara så illa att de i byggbranschen som vill ska få fortsätta bygga ”fort och fel” för att sedan få möjlighet att tjäna ännu mer på att åtgärda de fuktskador som uppstått på grund av de enstegstätade fasaderna? Inte kan väl Boverket och regeringen se på medan människor i den svenska befolkningen drabbas av både ohälsa och ekonomiska problem på grund av byggfel som de inte ansvarar för. Eller?

Astma- och Allergiförbundet hoppas på ett snart besked om när det blir ett förbud mot att bygga nya hus med enstegstätade fasader och passar på att önska er en God Jul och ett Gott Nytt år!

 

 

Dela det här inlägget:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kommentarer